Stavební družstvo investorů Šeberov

Praha 16.4.2018

Pozvánka na členskou schůzi

Stavebního družstva investorů Šeberov

Schůze se bude konat

dne 3. května 2018 od 18:00 hod

v sále Špejcharu Šeberov, V Ladech, Praha 4 - Šeberov

Program členské schůze:

1.    Zahájení členské schůze

2.    Volba orgánů členské schůze

3.    Volba členů představenstva a kontrolní komise družstva

4.    Rozhodnutí o dalším postupu ve věci žaloby o určení vlastnického práva, kterou na družstvo podalo Hlavního město Praha

5.    Rozhodnutí o změně výše příspěvku členů na činnost družstva

6.    Předložení výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 spolu s ročními uzávěrkami za roky 2005 až 2017 k projednání a schválení členské schůzi družstva

7.    Schválení řádných účetních závěrek za roky 2005 až 2017

8.    Závěr

Vážení členové družstva, zvu Vás tímto na členskou schůzi Stavebního družstva investorů Šeberov.

HLM Praha družstvu předložila návrh vyřešení určení vlastnického práva k pozemkům č.parc. 546/4 – ost. komunikace o výměře 412m2 (část ulice K Rozkoši) a pozemku č.parc. 171/3 – ost. komunikace o výměře 529m2 (část ulice Pod Vsí) a tím i ukončenísoudního sporu.

Družstvo schválilo opětovné přerušení soudního řízení. Členská schůze družstva bude mimo jiné rozhodovat o podmínkách smírného řešení sporu.

Jedná se o velmi závažné rozhodnutí. Žádám Vás proto o účast na této schůzi. Pokud se nemůžete schůze účastnit osobně, udělte, prosím, plnou moc třetí osobě, např. jinému členu družstva, který se bude účastnit členské schůze.

Formulář plné moci přikládáme k této pozvánce, podpis na plné moci nemusí být ověřen.

Podklady k jednání členské schůze:

Rozvahy 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2015; 2016; 2017

Výsledovky 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2015; 2016; 2017

Rozvaha a výsledovka 2013; 2014

Žaloba o určení vlastnického práva HMP a její doplnění. Vyjádření družstva k žalobě.

S pozdravem

Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva