Družstvo Centrum Šeberov

P o z v á n k a

Předseda družstva svolává členskou schůzi

Družstva Centrum Šeberov, se sídlem na adrese K Újezdu 278, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 024 32 501, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8074 (dále jen „Družstvo“)

která se bude konat

dne 28.3.2019 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti advokátní kanceláře ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Program jednání členské schůze:

1.           Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

2.           Volba orgánů členské schůze

3.           Rozhodnutí o přeměně Družstva formou změny jeho právní formy na společnost s ručením omezeným podle projektu přeměny ze dne 21.2.2019, včetně schválení řádné účetní závěrky Družstva za rok 2018

4.           Ostatní

5.           Závěr

Registrace a zastoupení na členské schůzi

Registrace účastníků bude probíhat od 09:50 hod. v místě konání členské schůze. Člen Družstva se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným dokladem totožnosti. Zmocněnec, který bude vykonávat hlasovací právo za člena Družstva, doloží před zahájením členské schůze kromě platného občanského průkazu nebo jiného platného dokladu totožnosti i písemnou plnou moc pro zastupování člena Družstva na členské schůzi. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů Družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzí žádnou plnou moc.


 

Podklady a poučení o možnosti seznámit se s dalšími podklady:

Přílohou této pozvánky jsou: (i) projekt změny právní formy Družstva na společnost s ručením omezeným ze dne 21.2.2019, (ii) znalecký posudek zpracovaný společností Moore Stephens ZNALEX, s.r.o. ohledně ocenění jmění Družstva pro účely přeměny ke dni 31.12.2018, (iii) řádná účetní závěrka Družstva za rok 2018.

Každý člen Družstva se může seznámit s výše uvedenými, jakož i dalšími podklady k jednotlivým záležitostem programu této členské schůze rovněž v sídle Družstva na adrese K Újezdu 278, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, a to každý pracovní den od 9:00 hod do 15:00 hod.

Ing. Martin Pilka,

předseda družstva